Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘jobb’

Vad är vinkelsumman hos en triangel? Du svarar säkert 180°. Grattis! De matematikböcker som jag läste under min utbildning skulle ge dig rätt. En dag när jag gick i grundskolan så satt jag och tittade på min jordglob. Där såg jag den triangel som bildades av nollmeridianen, meridianen 90° öst och ekvatorn. Samtliga vinklar i denna triangel är 90° och följaktligen blir vinkelsumman 270°. Faktum är att man enkelt kan rita trianglar med olika vinkelsummor beroende på egenskaperna hos den yta som triangeln ritas på. Vinkelsumman 180° gäller bara i euklidisk geometri. Detta var en ögonöppnare för mig att försöka se världen ur fler synvinklar än den jag blivit upplärd till, att ständigt ifrågasätta.

Det är viktigt att fortsätta ställa frågor. – Albert Einstein

Varför är detta viktigt? Vi lever idag i en värld som förändras snabbare än någonsin förut. Teknologi och vetenskap förändrar förutsättningarna i vårat dagliga liv. Likaså förändras villkoren, eller kanske snarare borde villkoren förändras, för lärande. Är det samma kunskaper och färdigheter som är viktiga idag som förr? Likadant kan man resonera om industrin. Behöver vi idag samma färdigheter för att industrin ska fungera på ett effektivt och säkert sätt? Kan vi genom ett kreativt tänkande använda den nya tekniken till att skapa nya möjligheter? Jag är övertygad om det men det kommer att kräva en större variation av människor som funderar på problemet och en stor portion kreativitet och nytänk.

Om barnen på stenåldern hade gjort som deras föräldrar sade till dom så hade vi fortfarande levat på stenåldern. – Okänd

Vid ett besök på Uppsala Universitet uppmärksammade jag en skylt ovanför ingången till universitetets aula där det står ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Men vad är rätt tankar? Svaret på den frågan kommer att bero på när, och av vem, som den besvaras. Det som var rätt igår är kanske inte rätt imorgon. Historien har visat detta gång på gång. Den fria tanken är däremot grunden för nyskapande, kreativitet, och problemlösning. Tänker man bara tankar som är rätt just nu så stannar utvecklingen. Den fria tanken är störst. Vissa regler och normer måste brytas och instruktioner måste ibland frångås för att klara oförutsedda händelser och driva utvecklingen framåt.

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka. – Albert Einstein

Vad är kreativitet? Kreativitet kommer från latinets ”creare”, vilket betyder skapa eller frambringa. Att vara kreativ innebär att man skapar något nytt som har ett värde. Kreativitet betyder också att man bryter med det sätt man brukar tänka och göra. Vad krävs då för att vara kreativ? Först av allt krävs det kunskap och information. Information och kunskap är dock lättillgängligt idag. Nästan all världens information och formella kunskap finns idag några knapptryckningar bort på Internet. Internet är en genomgripande revolution på kunskapsområdet och driver en världsomfattande förändring i vårat förhållande till information. Antalet människor med tillgång till information och kunskap ökar explosionsartat och mängden med information och kunskap ökar också explosionsartat i världen. Kostnaden för information och kunskap är däremot på väg ner genom golvet. All denna kunskap och information blir dessutom allt mindre platsberoende. Vi kan hämta information och få kunskap nästan oavsett var vi befinner oss.

Information är fröet till en idé och det växer bara om det vattnas. – Heinz V. Bergen

Nästa sak som behövs är intuition, känsla och lateralt tänkande. Jag skulle vilja slå ihop de sist nämnda komponenterna till det vi kallar fantasi. Fantasi är kanske det värdefullaste vi har idag. Utan fantasi kan man inte vara kreativ. Därför är fantasi något som måste uppmuntras mer. Men hur utbildar man i fantasi? Hur belönar vi nytänkande?

Fantasi tar oss ofta till världar som inte finns. Men utan den så tar vi oss inte någonstans – Carl Sagan

Ken Robinson nämner i sitt TED-talk att kreativitet också kräver att man är beredd på att ha fel. Är man inte beredd på att ha fel så kommer man aldrig på något originellt. Detta kräver i sin tur att man måste befinna sig i en miljö som förlåter och inte stigmatiserar fel, det vill säga en icke anklagande kultur. Tyvärr har vi en kultur som från skolan och ända upp i arbetslivet stigmatiserar fel. Fel är det värsta man kan göra. Utbildning går oftast ut på att man ska kunna ge de rätta svaren. Fel svar kritiseras och nytänkande missgynnas. Vi växer upp, uppfostras och utbildas bort från vår kreativa förmåga och in i en rädsla för att ha fel.

Den som aldrig har gjort ett misstag har aldrig provat något nytt. – Albert Einstein

Vad är intelligens? Det finns många definitioner på intelligens men enligt Ken Robinson så vet vi tre generella saker om intelligens:

  1. De är diversifierad. Vi tänker på alla sätt som vi upplever värden.
  2. Den är dynamisk. Kreativa tankar uppstår oftast i skärningen mellan olika dicipliner.
  3. Den är distinkt.

Kanske ska vi definiera intelligens som förmågan att genom analogier och utnyttjande av information och kunskap lösa problem och komma på nya idéer på ett kreativt sätt. Som vi såg ovan uppstår oftast nya idéer i skärningen mellan olika discipliner. Därför brukar kreativitet frodas när man blandar olika bakgrunder eftersom man angriper och belyser samma problem på olika sätt och finner därmed lösningar som inte skulle uppstått om man närmade sig problemet från endast ett håll. Randu Pausch nämner i sitt ”Last lecture” att ett företag som utnyttjar detta är Disney. Där blandar man fruktsamt ingenjörer och konstnärer på lika villkor och kallar dem för ”imagineers”.

Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till allt vi vet och kan förstå, medan fantasi omger hela världen, och allt som någonsin kommer att vetas eller förstås. – Albert Einstein

Hans Rosling , professor på Karolinska Institutet, skulle starta en utbildning om global hälsa. Eftersom Karolinska har höga antagningspoäng till utbildningarna så ville Hans testa vilka förkunskaper studenterna hade och om kursen verkligen var nödvändig. En fråga i testet var vilka länder som hade högst barnadödlighet av fem par länder, där det ena landet i varje par hade dubbelt så hög barnadödlighet som det andra. Studenterna hade i genomsnitt 1.8 rätt. Hans blev glad eftersom det visade att kursen behövdes men sedan slog det honom att studenterna hade presterat signifikant sämre än schimpanser eftersom schimpanser i genomsnitt skulle få 2.5 rätt. Samma test på andra professorer på Karolinska visade att dessa fick i genomsnitt 2.4 rätt. I och för sig bättre men fortfarande bara ungefär lika bra som om dom hade slumpat svaren. Hur angrep Hans detta problem? Informationen fanns. Hans började inte fundera på informationskampanjer och mer utbildning. Han ställde den kanske viktigaste frågan: ”Varför?” Svaret blev att informationen var dold. Den information som fanns var gömd i tråkiga tabeller och i oåtkomliga databaser. Hur skulle man kunna visa denna information på ett begripligt sätt? Genom att samarbeta med utvecklare av mjukvaror utvecklade Hans ett nytt sätt att visualisera informationen. Resultatet blev Gapminder och mjukvaran Trendalyzer som revolutionerat visualiseringen av statistik. En demonstration av Gapminder med Hans Rosling gör onekligen att man omvärderar sin syn på världen! Det hjälper således inte att göra mer av det vi alltid har gjort. Istället krävs det ett kreativt tänkande utanför de befintliga ramarna. Den kunskap vi bär med oss är viktig men den får inte låsa in oss i invanda mönster.

Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något, det är kunskap. – Konfucius

Att vara kreativ för också med sig att man måste vara öppen och ta in ny information, kunskap och idéer. Väldigt ofta påpekar folk att just deras område är ”lite speciellt” och kunskap från andra är inte riktig applicerbart på just deras ”lite speciella” område. Jag får nog erkänna att jag själv har hävdat att det jag sysslar med är ”lite speciellt”. Men är det så?

När förändringens vindar blåser bygger somliga vindskydd och andra väderkvarnar. – Kinesiskt ordspråk

Genom analogier till andra områden kan lära sig mycket nytt inom sitt eget område. Tyder det på att just mitt område är ”lite speciellt”? Nej, naturligtvis inte. Varje profession har sin speciella uppsättning förutsättningar, speciella önskvärda talanger och speciella koder, men i grunden är vi alla människor och människor är i grunden väldigt lika.

Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap. – Benjamin Disraeli

Hur vidareutvecklar man talanger och vad är talang? Det finns en underbar verklig historia om en enastående talang, Gillian Lynne. Gillian föddes 1926 och var hopplös i skolan. Idag hade vi sagt att hon var ett bokstavsbarn, förmodligen med diagnosen ADHD. Gillians mamma fick rådet från skolan att ta flickan till en läkare eftersom hon störde de andra barnen och hade problem med inlärningen. Hos läkaren talade mamman och läkaren i 20 minuter om alla Gillians problem. När de var klara så talade läkaren om för Gillian att han måste tala enskilt med mamman varpå han satte på radion, tog med sig mamman och lämnade rummet. När det kommit ut ur rummet så bad läkaren mamman att titta på Gillian genom fönstret. I samma stund som dom lämnade rummet så var Gillian uppe och dansade till musiken. Efter ett par minuter vänder sig läkaren till mamman och säger: ”Fru Lynne. Din dotter är inte sjuk, hon är dansare. Sätt henne i en dansskola.” Mamman följde läkarens råd och detta blev starten på en enastående karriär för Gillian som dansare och koreograf. Gillian har varit högt uppskattad ballerina i ”Royal Ballet” och koreograferat musikalerna ”Cats” och ”The Phantom of the Opera”. Gillian är fortfarande, över 80 år gammal, aktiv efter att ha skänkt miljoner människor oförglömliga upplevelser. Vad hade Gillian varit om hon blivit satt på medicin och fått fortsätta i den vanliga skolan?

Alla föds som konstnärer. Det svåra är att förbli en konstnär när man växer upp. – Pablo Picasso

Vad betyder då detta för samhället? Vad betyder detta för jobben? Jag är helt övertygad om att de rödgröna har fel när de ”vill satsa Sverige ur krisen”. Det är inte så vi får jobb i Sverige. Lyssna istället till de ”varningsklockor” som klämtar. De klämtar för att fler och fler förstår att Internet är kanske den viktigaste uppfinningen på över 100 år och denna uppfinning får inte förstöras av otidsenliga lagar som att t ex förbjuda länkning. Internet bidrar till att skapa nya jobb eftersom jobb skapas av nya idéer och nya idéer skapas av att människor träffas och utbyter tankar, något som Internet möjliggör i en tidigare aldrig skådad skala. Den gamla typen av utbildning och syn på information och kunskap duger inte längre. Istället måste vi tänka i nya banor. Vinkelsumman hos en triangeln är inte nödvändigtvis 180°! Kreativitet och nyskapande måste få en högre status och vi måste tillåta misstag och fel. Det finns inga ”rätt” tankar. Framgångsfaktorn i framtiden blir att kunna utnyttja information kreativt och tänka i nya banor genom fritt utbyte av idéer och kunskap. Detta är något som Piratpartiet verkar för och därför är Piratpartiet snart det enda ”arbetarpartiet” som verkar för att skapa nya jobb i Sverige.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Piratpartiet blir ständigt attackerat för att vara ett enfrågeparti. Men är detta verkligen sant? Är det inte snarare så att Piratpartiet är ett parti som genom att fokusera på grundläggande frihetliga och demokratiska värden även värnar om jobb, skola, vård och miljö även om det fortfarande inte finns sammanfattat i ett partiprogram (än)?

Låt oss ta en titt…

Igår lyssnade jag som vanligt på P1 och vetenskapsradion när jag åkte till jobbet. Där hade dom ett inslag om mänsklighetens framsteg de senaste 200000 åren trots att människan som biologisk varelse i stort sett inte utvecklats alls under samma tid. Hur kan samma varelse som för 200000 år sedan gjorde de första kulturella framstegen med grottmålningar idag resa till månen och bygga kärnreaktorer? Svaret är, enligt forskare, att befolkningen ökade och att det skedde ett utbyte av idéer mellan olika grupper.

Människans framsteg de senaste 200 000 åren, från grottmålningar till kärnreaktorer, har inte uppstått för att våra hjärnor blivit större. Våra kulturella framsteg blev i stället möjliga när befolkningar ökade, så att idéer kunde bevaras och utbytas mellan folkgrupper. Det menar en grupp forskare vid University College London i en ny studie som publiceras i tidskriften Science idag.

Ett idéutbyte är alltså viktigt för samhällens och hela mänsklighetens utveckling!

Om vi applicerar detta på politiken och Piratpartiet, var hamnar vi då? Piratpartiets kärnvärden är delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv.

Jobben: Jobbfrågan är en viktig politisk fråga. Hur ska vi kunna skapa jobb åt alla? Jobb uppstår dock inte för att politiker säger att de ska finnas. De jobb som är mest efterfrågade från företag idag och i framtiden existerade inte för 5 år sedan. Internet och det fria informationsflödet skapar jobb och arbetstillfällen! Om politiker skapar en grogrund för nya idéer genom att bejaka ett fritt informationsflöde så kommer jobben av sig själv. 200000 år av mänsklig utveckling visar detta klart och tydligt.

Vården: Sjukvården har gjort fantastiska framsteg de senaste hundra åren. Mycket tack vare att idén om att sjukdomar var Guds straff har försvunnit. Genom informationsutbyte kan fler och fler sjukdomar botas idag. Detta gör dock att sjukvården blir dyrare och dyrare eftersom sjukhusen behöver fler och fler specialister och utrustningar. Med internet kan dock detta också lösas genom att specialisterna blir mindre platsberoende. Med informationstekniken kan läkare i t ex Indien bistå med hjälp till svenska läkare eller tvärt om vilket sparar pengar och mänskligt lidande. Detta kräver dock att patienternas integritet säkras.

Miljö: En annan intressant trend på Internet idag är att databaser öppnas upp för en större allmänhet att ta del av. Det innebär att inte bara en liten grupp specialister kan ta del av information utan att ALLA kan det. Det betyder också att intresserade vanliga personer kan hjälpa till med att lösa sjukdomars gåtor eller miljöfrågor. I framtiden kanske Nobelpriset går till elbilsmontören som knäckte cancerns gåta eller stoppade den globala uppvärmningen!

Skolan: Utbildning blir allt viktigare för att följa med i samhällsutvecklingen. Detta kräver en bra skola. Men skolan måste också ändras med tiden. I ett informationssamhälle blir det allt viktigare att veta var information finns och att ha förmågan att se mönster och relatera olika information till varandra. Skolan måste anpassas till detta! Fria informationsflöden och delad kultur stimulerar de viktigaste färdigheterna i framtiden men kan också minska kostnaderna för skolan.

Som jag visat ovan så kan Piratpartiets kärnvärden appliceras på många av politikens huvudområden. Piratpartiet är således inte ett enfrågeparti utan ett parti som fokuserar på det fundament som ett fungerande och framgångsrikt samhälle vilar på. Se bara på de senaste 200000 årens mänskliga framsteg!

Rösta pirat och kryssa gärna odågan Christian Engström!

Intressant?

Andra bloggar om , , , , , t, .

Read Full Post »