Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2010

Den 20:e maj 1940 anländer en liten skara människor till ett nybyggt läger utanför den polska staden Oświęcim. Den 27:e januari 1945 befriar Röda Armén de kvarvarande fångarna i lägret som sedan dess har fått stå som sinnebilden för mänsklig ondska, Auschwitz. Under de knappt fem åren har enligt beräkningar ca 1.1 miljoner judar och andra fångar mördats i lägret.

Philip Zimbardo vet vad som skapar ondska. Han ledde det ökända ”Stanford prison experiment” 1971, vars syfte var att undersöka hur människan reagerar i fångenskap och hur sociala roller påverkar beteendet. Man valde 24 st studenter och delade slumpvis in hälften som fångar och hälften som fångvaktare. Experimentet gick snabbt överstyr och fick avbrytas i förtid. Till exempel uppvisade en tredjedel av ”fångvaktarna” ett direkt sadistiskt beteende. Det skrämmande var att Philip själv, som försöksledare, inte kunde se vad som hände. Istället var det Christina Maslach, som inte var med i experimentet, som fick Philip att inse vad som hade hänt. Slutsatserna från experimentet är att ondska skapas då man:

  • pratar nedsättande
  • avhumaniserar andra
  • avindividualiserar sig själv
  • sprider ansvaret
  • blint lyder auktoriteter
  • okritiskt anpassar sig till gruppnormen
  • passivt tolererar ondska genom overksamhet eller ointresse

”Is the internet the greatest power the world has ever seen?” Det är BBC som undrar (tack
Anna Troberg för tipset). Jag vet inte om man ska se det som ett uppvaknande hos det stora public service företaget för vad som håller på att ske. Trailern visar dock (för ovanlighetens skull) upp de många goda sidorna hos internet (se nedan).

Internet är världens mest komplexa maskin. Internets komplexitet närmar sig snabbt komplexiteten hos den mänskliga hjärnan. Jag skriver detta blogginlägg på en oerhört komplicerad apparat som samtidigt är en ändpunkt, en av 100-miljontals, på den stora maskinen internet. När jag trycker på ”Publicera” kommer detta att vara läsbart för alla andra ändpunkter på internet och av alla de ca 1.6 miljarder användarna av denna fantastiska maskin.

Varför är då internet kanske den största kraft världen någonsin har skådat? Internet är skapat för kommunikation. Låt oss se bakåt i historien!

Internet är ännu ett steg i utvecklingen av kommunikationen mellan människor. Utvecklingen började med ”uppfinningen” av språket som gjorde att människan kunde koordinera sig i grupper för att gemensamt lättare skaffa mat. Nästa steg blev bildkonsten då berättelser, myter och kunskap kunde bevaras i form av bilder. Ur bilderna utvecklades skriftspråket som ytterligare möjliggjorde bevarandet och spridandet av kunskap, tankar, idéer, myter och berättelser. Nästa stora språng kom med tryckpressen. Tryckpressen sänkte kostnaderna för att framställa många exemplar av en text. Samtidigt gjorde tryckpressen att en hel yrkeskår, skrivarna, blev omodern. Kyrkan, bland annat Abboten av Sponheim, försvarade skrivaryrket. Abboten gav bland annat ut skriften ”De Laude Scriptorum” (Till lov för skrivarna). För att effektivt sprida skriften så använde han dock tryckpressen.

Tryckpressen möjliggjorde masspridning av idéer och kunskap vilket i sin tur var en förutsättning för den samhällsomvandling som skedde i och med reformationen då den katolska kyrkans makt bröts. Detta ledde i sin tur till upplysningen, franska revolutionen och demokratins framväxt. Tryckpressar var och är dock dyra så den som äger en tryckpress äger också makten att bestämma vad som ska tryckas. Det blir en kommunikation från ett fåtal till många.

Som jag beskrev ovan så orsakade uppfinnandet av tryckpressen en lång tid av förändringar, inte sällan våldsamma. De som satt på makten kände sin position hotad av den nya tekniken och försökte på alla sätt begränsa den. Ett sätt var införandet av upphovsrätt som från början var ett sätt att dela ut licenser och privilegier till av makten godkända tryckerier. Som så ofta tidigare segrade dock tekniken som raserade de gamla maktstrukturerna och skapade nya. Trycktekniken fick under 1900-talet komplement i radiotekniken och televisionen. Dessa båda medier delade dock tryckkonstens struktur då det är dyrt att sända radio och TV vilket medför att bara ett fåtal har kontrollen över medierna.

Så, i slutet av 1900-talet kom nästa steg i utvecklingen, Internet. Från början var det ett försök i USAs försvarslaboratorier att skapa ett kommunikationsnät som skulle vara decentraliserat så att det inte fanns en enskild punkt som upprätthöll hela nätets funktion. Snart spred sig dock nätet bland universiteten i USA och snart kopplade även utländska institutioner in sig. Allt eftersom datorerna blev billigare och snabbare så sjönk priset för en uppkoppling. Själv kom jag i kontakt med Internet under tidigt 90-tal då jag började på universitetet. 1994 fick jag min första uppkoppling hem.

Med Internet så fanns det nu ett verktyg som möjliggjorde för vanliga medborgare att publicera tankar och idéer för hela världen, en ny typ av massmedia där många kan kommunicera med många. Med utvecklingen av webben så hotades återigen de gamla maktstrukturerna, de som äger den infrastruktur som tidigare behövdes för att nå ut till många, dvs tryckpressar, radio- och TV-stationer, skivpressar (vinyl och CD), samt de som har makten att nå ut i dessa medier som politiker och andra makthavare. Med Internet och de nya sociala medierna försvinner den stabila grund som dessa har stått på i hundratals år. I början av 2000-talet kom boomen med bloggar, wiki, communities mm. Än står vi bara i början av denna omvälvning. De första som har fått känna av effekterna är skivbolag och filmbolag. Tidningarna börjar känna av konkurrensen och i USA pratar man mycket om tidningsdöden. 2009 publicerades dessutom en undersökning som visar att TV-tittandet rasar hos ungdomar till förmån för Internet.

Explosionen av användandet av Internet rubbar även makten på andra sätt. Varje person med tillgång till internet, vare sig det är i datorn hemma, på internet-café, telefonen eller någon annan internetansluten enhet, är potentiellt en informationsspridare med hela världen som mottagare. Med internets möjligheter att sprida text, ljud, bild och video så blir det allt svårare för makten att begå dumheter och komma undan med det. Någon kommer se det och sprida det och världen kommer att utkräva ett ansvar. Det går inte, som tidigare, att bara tysta ett fåtal journalister och tidningsägare. Idag har nästan varje medborgare tillgång till en kommunikationskanal långt mycket kraftfullare än den största tidning hade för 20 år sedan.

Naturligtvis låter makten inte detta ske hur som helst. I och med att kraften i internet blir allt mer uppenbar så försöker makten trycka tillbaka anden in i flaskan. För att återupprätthålla sitt informationsövertag så stiftas nu lagar som FRA-lagen, datalagringslagen m.fl. och man vill censurera och filtrera. En viktig princip i ett rättssamhälle är principen om likhet inför lagen. Jag vill påstå att rätten till likhet inför informationen är minst lika viktig i ett demokratiskt rättssamhälle. Denna likhet rubbas dock av ovan nämnda lagar!

Förra året skrev jag om 1900-talets viktigaste uppfinningar. I slutet av 1999 sammanställde tidningen NyTeknik en lista över 1900-talets viktigaste uppfinningar. På första plats landade penicillinet och först på 18:e plats kom Internet. Jag misstänker att man tog grundligt fel eftersom vi bara befann oss i början av internetrevolutionen år 1999.

Internet är tekniken som kan förhindra ett nytt Auschwitz genom att ta bort några av förutsättningarna för mänsklig ondska, genom att visa för hela världen vad som pågår och utkräva ansvar.

Intressant?

Andra bloggar om: , ,

Read Full Post »