Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘idéer’

Vem kan tillverka en blyertspenna? Leonard Read hävdar i sin essä ”I, Pencil” att det finns inte någon människa i hela världen som vet hur man gör en vanlig blyertspenna! Förvånad? Ja, jag blev det i alla fall innan jag började tänka efter.

Alla vet hur en blyertspenna ser ut och fungerar. Ett stift av grafit omgivet av trä. Inget komplicerat eller krångligt. Men skulle jag kunna göra en om jag hamnade på en öde ö som hade alla råvaror? Svar: Nej, det skulle jag inte. Jag vet inte hur man bryter den grafit som behövs till stiftet och jag vet inte hur jag ska gå tillväga för att blanda den med kaolinlera och forma det till ett stift. Och trä… hur ska jag fälla ett träd? Jag behöver stål men jag vet inte hur jag ska få fram stål ur den järnmalm som finns. Jag vet inte ens hur jag ska bryta järnmalmen. Jag vet inte hur jag ska tillverka de maskiner som bearbetar trädet till formen av en blyertspenna eller hur jag ska tillverka limmet som håller ihop de två trä-halvorna som omsluter stiftet. Kort sagt: Jag och ingen annan i hela världen kan tillverka en blyertspenna! Ändå använder miljontals med människor en blyertspenna varje dag och det tillverkas ett oräkneligt antal blyertspennor varje dag. Hur hänger detta ihop? Jo, blyertspennan är resultatet av många personers idéer och kunnande!

When ideas have sex” är titeln på Matt Ridleys TED-talk där han hävdar att förmågan att utbyta idéer och dela med sig av kunskap är en egenskap som är unikt mänsklig och som gör att människor blir mer framgångsrika ju fler vi är. Utbytet av idéer och kunskap är det som driver mänskligheten framåt! Civilisationen och den tekniska utvecklingen är inte resultatet av några få smarta personer utan resultatet av vår förmåga att samarbeta och utbyta idéer. Det viktigaste för att få ett ökat välstånd och driva utvecklingen framåt är alltså ett fritt och effektivt utbyte av tankar, kunskap och idéer!

Det går att få utvecklingen att avstanna eller reversera, få den att gå bakåt, genom att förhindra kommunikation och utbyte av idéer. Det har hänt tidigare i historien. För 10 000 år sedan, i slutet av den senaste istiden, började havsnivån att stiga då de väldiga glaciärerna började smälta. Detta gjorda bland annat att Tasmanien avskiljdes från det australiska fastlandet. Invånarantalet på Tasmanien var för litet och för isolerat för att upprätthålla den kunskap man hade och samhället backade tillbaka till tidig stenålder.

Dagens moderna samhälle är helt beroende av ett utbyte av idéer och kunskap. Minsta störning gör att vi tappar välstånd och konkurrenskraft. Det idag viktigaste mediet för kunskapsutbyte är Internet. Länder som Uruguay, Peru och Rwanda har förstått detta. Där förses, eller planerar man att förse, varje skolelev med en enkel laptop och en möjlighet att koppla upp sig på Internet – inte för att det är kul utan för att bli konkurrenskraftiga i framtiden. I Uruguay, där man har kommit längst, börjar redan projektet att ge utdelning och man tycker redan att man kan räkna hem hela satsningen. Chile lagstiftade nyligen om nätneutralitet för att försäkra ett fritt Internet, förmodligen visa från erfarenheter av militärdiktaturen under Pinochet. Dessa fattiga länder har förstått kraften i ett utbyte av idéer, tankar och kunskap.

Tyvärr går utvecklingen i Europa, USA och övriga västvärlden i rakt motsatt riktning. Införandet av drakoniska övervakningslagar ( t ex FRA-lagen, datalagringsdirektivet och telekompaketet), förlängd upphovsrätt, hårdare patentlagstiftning och förslag på införande av bredbandsskatt verkar i rakt motsatt riktning, bort från ett fritt idé-flöde och mot en modern version av Tasmanien. Vi tappar i konkurrenskraft och utvecklingen stannar. Det är inte en slump att utvecklingen idag går snabbast i regioner med ett mindre hårt förhållningssätt till immateriell lagstiftning. Kanske ser vi morgondagens snabbaste utveckling i länder som Uruguay, Peru, Rwanda och Chile.

För det är som Matt Ridley säger: Det viktiga är inte hur många smarta individer vi har utan hur bra vi samarbetar, kommunicerar och delar idéer, tankar och kunskap.

Jag tänker rösta för välfärd och bibehållen konkurrenskraft i valet i höst och lägga min röst på det enda parti som värnar ett fritt flöde av idéer, tankar och kunskap och som värnar min medborgerliga rättigheter, nämligen Piratpartiet.

Intressant?

Andra bloggar om: Piratpartiet, idéer, Internet, kunskap, övervakning, TED

Read Full Post »

Vad är vinkelsumman hos en triangel? Du svarar säkert 180°. Grattis! De matematikböcker som jag läste under min utbildning skulle ge dig rätt. En dag när jag gick i grundskolan så satt jag och tittade på min jordglob. Där såg jag den triangel som bildades av nollmeridianen, meridianen 90° öst och ekvatorn. Samtliga vinklar i denna triangel är 90° och följaktligen blir vinkelsumman 270°. Faktum är att man enkelt kan rita trianglar med olika vinkelsummor beroende på egenskaperna hos den yta som triangeln ritas på. Vinkelsumman 180° gäller bara i euklidisk geometri. Detta var en ögonöppnare för mig att försöka se världen ur fler synvinklar än den jag blivit upplärd till, att ständigt ifrågasätta.

Det är viktigt att fortsätta ställa frågor. – Albert Einstein

Varför är detta viktigt? Vi lever idag i en värld som förändras snabbare än någonsin förut. Teknologi och vetenskap förändrar förutsättningarna i vårat dagliga liv. Likaså förändras villkoren, eller kanske snarare borde villkoren förändras, för lärande. Är det samma kunskaper och färdigheter som är viktiga idag som förr? Likadant kan man resonera om industrin. Behöver vi idag samma färdigheter för att industrin ska fungera på ett effektivt och säkert sätt? Kan vi genom ett kreativt tänkande använda den nya tekniken till att skapa nya möjligheter? Jag är övertygad om det men det kommer att kräva en större variation av människor som funderar på problemet och en stor portion kreativitet och nytänk.

Om barnen på stenåldern hade gjort som deras föräldrar sade till dom så hade vi fortfarande levat på stenåldern. – Okänd

Vid ett besök på Uppsala Universitet uppmärksammade jag en skylt ovanför ingången till universitetets aula där det står ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Men vad är rätt tankar? Svaret på den frågan kommer att bero på när, och av vem, som den besvaras. Det som var rätt igår är kanske inte rätt imorgon. Historien har visat detta gång på gång. Den fria tanken är däremot grunden för nyskapande, kreativitet, och problemlösning. Tänker man bara tankar som är rätt just nu så stannar utvecklingen. Den fria tanken är störst. Vissa regler och normer måste brytas och instruktioner måste ibland frångås för att klara oförutsedda händelser och driva utvecklingen framåt.

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka. – Albert Einstein

Vad är kreativitet? Kreativitet kommer från latinets ”creare”, vilket betyder skapa eller frambringa. Att vara kreativ innebär att man skapar något nytt som har ett värde. Kreativitet betyder också att man bryter med det sätt man brukar tänka och göra. Vad krävs då för att vara kreativ? Först av allt krävs det kunskap och information. Information och kunskap är dock lättillgängligt idag. Nästan all världens information och formella kunskap finns idag några knapptryckningar bort på Internet. Internet är en genomgripande revolution på kunskapsområdet och driver en världsomfattande förändring i vårat förhållande till information. Antalet människor med tillgång till information och kunskap ökar explosionsartat och mängden med information och kunskap ökar också explosionsartat i världen. Kostnaden för information och kunskap är däremot på väg ner genom golvet. All denna kunskap och information blir dessutom allt mindre platsberoende. Vi kan hämta information och få kunskap nästan oavsett var vi befinner oss.

Information är fröet till en idé och det växer bara om det vattnas. – Heinz V. Bergen

Nästa sak som behövs är intuition, känsla och lateralt tänkande. Jag skulle vilja slå ihop de sist nämnda komponenterna till det vi kallar fantasi. Fantasi är kanske det värdefullaste vi har idag. Utan fantasi kan man inte vara kreativ. Därför är fantasi något som måste uppmuntras mer. Men hur utbildar man i fantasi? Hur belönar vi nytänkande?

Fantasi tar oss ofta till världar som inte finns. Men utan den så tar vi oss inte någonstans – Carl Sagan

Ken Robinson nämner i sitt TED-talk att kreativitet också kräver att man är beredd på att ha fel. Är man inte beredd på att ha fel så kommer man aldrig på något originellt. Detta kräver i sin tur att man måste befinna sig i en miljö som förlåter och inte stigmatiserar fel, det vill säga en icke anklagande kultur. Tyvärr har vi en kultur som från skolan och ända upp i arbetslivet stigmatiserar fel. Fel är det värsta man kan göra. Utbildning går oftast ut på att man ska kunna ge de rätta svaren. Fel svar kritiseras och nytänkande missgynnas. Vi växer upp, uppfostras och utbildas bort från vår kreativa förmåga och in i en rädsla för att ha fel.

Den som aldrig har gjort ett misstag har aldrig provat något nytt. – Albert Einstein

Vad är intelligens? Det finns många definitioner på intelligens men enligt Ken Robinson så vet vi tre generella saker om intelligens:

  1. De är diversifierad. Vi tänker på alla sätt som vi upplever värden.
  2. Den är dynamisk. Kreativa tankar uppstår oftast i skärningen mellan olika dicipliner.
  3. Den är distinkt.

Kanske ska vi definiera intelligens som förmågan att genom analogier och utnyttjande av information och kunskap lösa problem och komma på nya idéer på ett kreativt sätt. Som vi såg ovan uppstår oftast nya idéer i skärningen mellan olika discipliner. Därför brukar kreativitet frodas när man blandar olika bakgrunder eftersom man angriper och belyser samma problem på olika sätt och finner därmed lösningar som inte skulle uppstått om man närmade sig problemet från endast ett håll. Randu Pausch nämner i sitt ”Last lecture” att ett företag som utnyttjar detta är Disney. Där blandar man fruktsamt ingenjörer och konstnärer på lika villkor och kallar dem för ”imagineers”.

Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till allt vi vet och kan förstå, medan fantasi omger hela världen, och allt som någonsin kommer att vetas eller förstås. – Albert Einstein

Hans Rosling , professor på Karolinska Institutet, skulle starta en utbildning om global hälsa. Eftersom Karolinska har höga antagningspoäng till utbildningarna så ville Hans testa vilka förkunskaper studenterna hade och om kursen verkligen var nödvändig. En fråga i testet var vilka länder som hade högst barnadödlighet av fem par länder, där det ena landet i varje par hade dubbelt så hög barnadödlighet som det andra. Studenterna hade i genomsnitt 1.8 rätt. Hans blev glad eftersom det visade att kursen behövdes men sedan slog det honom att studenterna hade presterat signifikant sämre än schimpanser eftersom schimpanser i genomsnitt skulle få 2.5 rätt. Samma test på andra professorer på Karolinska visade att dessa fick i genomsnitt 2.4 rätt. I och för sig bättre men fortfarande bara ungefär lika bra som om dom hade slumpat svaren. Hur angrep Hans detta problem? Informationen fanns. Hans började inte fundera på informationskampanjer och mer utbildning. Han ställde den kanske viktigaste frågan: ”Varför?” Svaret blev att informationen var dold. Den information som fanns var gömd i tråkiga tabeller och i oåtkomliga databaser. Hur skulle man kunna visa denna information på ett begripligt sätt? Genom att samarbeta med utvecklare av mjukvaror utvecklade Hans ett nytt sätt att visualisera informationen. Resultatet blev Gapminder och mjukvaran Trendalyzer som revolutionerat visualiseringen av statistik. En demonstration av Gapminder med Hans Rosling gör onekligen att man omvärderar sin syn på världen! Det hjälper således inte att göra mer av det vi alltid har gjort. Istället krävs det ett kreativt tänkande utanför de befintliga ramarna. Den kunskap vi bär med oss är viktig men den får inte låsa in oss i invanda mönster.

Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något, det är kunskap. – Konfucius

Att vara kreativ för också med sig att man måste vara öppen och ta in ny information, kunskap och idéer. Väldigt ofta påpekar folk att just deras område är ”lite speciellt” och kunskap från andra är inte riktig applicerbart på just deras ”lite speciella” område. Jag får nog erkänna att jag själv har hävdat att det jag sysslar med är ”lite speciellt”. Men är det så?

När förändringens vindar blåser bygger somliga vindskydd och andra väderkvarnar. – Kinesiskt ordspråk

Genom analogier till andra områden kan lära sig mycket nytt inom sitt eget område. Tyder det på att just mitt område är ”lite speciellt”? Nej, naturligtvis inte. Varje profession har sin speciella uppsättning förutsättningar, speciella önskvärda talanger och speciella koder, men i grunden är vi alla människor och människor är i grunden väldigt lika.

Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap. – Benjamin Disraeli

Hur vidareutvecklar man talanger och vad är talang? Det finns en underbar verklig historia om en enastående talang, Gillian Lynne. Gillian föddes 1926 och var hopplös i skolan. Idag hade vi sagt att hon var ett bokstavsbarn, förmodligen med diagnosen ADHD. Gillians mamma fick rådet från skolan att ta flickan till en läkare eftersom hon störde de andra barnen och hade problem med inlärningen. Hos läkaren talade mamman och läkaren i 20 minuter om alla Gillians problem. När de var klara så talade läkaren om för Gillian att han måste tala enskilt med mamman varpå han satte på radion, tog med sig mamman och lämnade rummet. När det kommit ut ur rummet så bad läkaren mamman att titta på Gillian genom fönstret. I samma stund som dom lämnade rummet så var Gillian uppe och dansade till musiken. Efter ett par minuter vänder sig läkaren till mamman och säger: ”Fru Lynne. Din dotter är inte sjuk, hon är dansare. Sätt henne i en dansskola.” Mamman följde läkarens råd och detta blev starten på en enastående karriär för Gillian som dansare och koreograf. Gillian har varit högt uppskattad ballerina i ”Royal Ballet” och koreograferat musikalerna ”Cats” och ”The Phantom of the Opera”. Gillian är fortfarande, över 80 år gammal, aktiv efter att ha skänkt miljoner människor oförglömliga upplevelser. Vad hade Gillian varit om hon blivit satt på medicin och fått fortsätta i den vanliga skolan?

Alla föds som konstnärer. Det svåra är att förbli en konstnär när man växer upp. – Pablo Picasso

Vad betyder då detta för samhället? Vad betyder detta för jobben? Jag är helt övertygad om att de rödgröna har fel när de ”vill satsa Sverige ur krisen”. Det är inte så vi får jobb i Sverige. Lyssna istället till de ”varningsklockor” som klämtar. De klämtar för att fler och fler förstår att Internet är kanske den viktigaste uppfinningen på över 100 år och denna uppfinning får inte förstöras av otidsenliga lagar som att t ex förbjuda länkning. Internet bidrar till att skapa nya jobb eftersom jobb skapas av nya idéer och nya idéer skapas av att människor träffas och utbyter tankar, något som Internet möjliggör i en tidigare aldrig skådad skala. Den gamla typen av utbildning och syn på information och kunskap duger inte längre. Istället måste vi tänka i nya banor. Vinkelsumman hos en triangeln är inte nödvändigtvis 180°! Kreativitet och nyskapande måste få en högre status och vi måste tillåta misstag och fel. Det finns inga ”rätt” tankar. Framgångsfaktorn i framtiden blir att kunna utnyttja information kreativt och tänka i nya banor genom fritt utbyte av idéer och kunskap. Detta är något som Piratpartiet verkar för och därför är Piratpartiet snart det enda ”arbetarpartiet” som verkar för att skapa nya jobb i Sverige.

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »