Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘vindkraft’

Ett vindkraftverk i England har tappat ett (av tre) rotorblad och ytterligare ett rotorblad har blivit svårt skadat. Folk i trakten har sett ett konstigt ljus och genast börjar ryktena gå om att ett UFO har flugit in i vindkraftverket.

– Ljusskenet rörde sig över himlen i riktning mot vindkraftverken. Sedan såg jag ett flygande föremål på låg höjd. Det gled fram över himlen mot turbinerna, säger Dorothy Willows till brittiska tidningen The Telegraph.

Händelsen betecknas som unik trots att flera andra vindkraftverk har tappat rotorbladen tidigare utan inblandning av UFO:n. Varför tycks folk tycka att ett UFO är den mest troliga förklaringen? NyTeknik har tack och lov lite mer sansad rapportering.

Vindkraftverk är, förutom den låga tillgängligheten, definitivt inte ett oproblematiskt sätt att producera el.

Vindkraftverk förintar sig själv i Danmark (utan hjälp från UFO:n)

Andra bloggar om , , , ,

Read Full Post »

Ny Teknik skriver om att Shell är på väg att sälja sin andel i världens största vindkraftsprojekt till sjöss, the London Array. London Array ska bestå av 341 st vindkraftverk med en installerad effekt på 1000 MW och skall vara klar 2010. Detta till det nätta priset av 2000000000 till 2500000000 brittiska pund. Det blir 24000000000 till 30000000000 svenska kronor! Japp! 24 – 30 miljarder SEK! Detta kan vara intressant att jämföra med ett annat stort energibygge, nämligen kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland som också ska står klart 2010. Byggkostnaden där är 3.2 miljarder € eller 30 miljarder SEK. Nästan identiskt med London Array! Olkiluoto 3 har dock en installerad effekt på 1600 MW vilket är 60% mer än London Array.

 

Hur mycket ström får man då från dessa byggen? Då måste man börja titta på tillgängligheten. Vindkraft har normalt en tillgänglighet på 20% vilket innebär att man i genomsnitt får ut 20% av den installerade effekten. The London Array kan man alltså förvänta skall producera i medel 200 MW. Kärnkraft brukar ha en tillgänglighet på mellan 80% och 90%. Den reaktortyp som man bygger i Olkiluoto förväntas ligga i den övre regionen, dvs 90%. Man kan alltså förvänta sig att Olkiluoto 3 kommer producera i medel 1440 MW. Byggkostnaden per förväntad MW blir då 120 – 150 miljoner kronor för vindkraftparken London Array och 21 miljoner kronor för kärnkraftverket Olkiluoto 3. Vindkraftparken bli alltså ca 7 ggr dyrare att bygga per MW.

 

Jag förstår att Shell vill dra sig ur vindkraftprojektet!

Read Full Post »

Göran Bryntse, Tekn Dr i Pappersteknik, skriver idag på SvD Brännpunkt att pappersindustrin inte behöver kärnkraften. Låt oss syna hans argument…

Göran påstår att kärnkraft släpper ut 140 g koldioxid per kWh. Det är i sig intressant eftersom Göran tidigare hävdat att kärnkraften släpper ut 60 g/kWh (Ny Teknik juni 2007). Detta är dock ett felaktigt påstående som bygger på att all energi som krävs för att producera uranbränslet, speciellt den energikrävande anrikningen i bränsleframställningen, produceras med fossila bränslen. Men det stämmer inte. Räknar man på den energimix som används för bränsleproduktion mm så hamnar man istället på ca 2.5 g koldioxid per kWh. Detta ska sedan jämföras med t ex kolkraft som släpper ut ca 875 g koldioxid per kWh. Men nu jämför inte Göran med kolkraft utan med vindkraft. Elkraftproduktion med vindkraftverk släpper också ut koldioxid, främst från tillverkningsprocesserna av själva vindturbinen och tornet. Jag har dock inga siffror på hur mycket det blir men jag kan nog ge Göran rätt i att det förmodligen är mindre än kärnkraften. Vindkraftens miljöförstöring ligger istället i att vindkraft tar stora ytor i beslag. Vindkraftverk kan inte byggas mindre än 400 m från hus, oftast väljer man ännu längre avstånd, på grund av buller.

Göran påstår också att vindkraft är billigare än t ex kärnkraft. Detta är ett märkligt påstående då inget vindkraftverk hitintills kunnat producera el till en så låg kostnad som kärnkraften. Jag undrar verkligen varifrån Göran har fått detta påstående ifrån. Svensk vindkraftförening räknar med produktionskostnader på 40-45 öre per kWh. Då har man dock inte räknat in rivningskostnaderna. Finlands nya kärnreaktor i Olkiluoto räknar med et produktionskostnad de första åren på under 30 öre/kWh vilket sedan sjunker i och med att anläggningen skrivs av.

Är det då rimligt att ersätta kärnkraften med vindkraft? Som jag skrev igår så blir svaret: Nej! Låt oss titta på Görans beräkningar. Göran räknar med att pappersindustrin kan spara ca 1/3 av nuvarande förbrukning på 21 TWh/år. Det skulle innebära att man förbrukar ca 14 TWh/år. I Sverige kommer ca 40% av elen från kärnkraft. Det innebär att pappersindustrin förbrukar ca 5.6 TWh kärnkraftsel per år. För att täcka detta behov behöver man bygga vindkraftverk som teoretiskt kan producera 28 TWh/år eftersom vindkraft bara har en tillgänglighet på ca 1/5. Detta skulle innebära att man måste bygga ca 660 vindraftverk. Detta enbart för att täcka pappersindustrins behov av kärnkraftsel, efter att man har sparat 1/3 av nuvarande förbrukning. För att täcka dagens energibehov skulle man behöva bygga ca 880 st vindkraftverk. Idag förbrukar pappersindustrin bara ca 12% av kärnkraftselen. För att helt ersätta dagens kärnkraftsel skulle man behöva bygga över 7500 vindkraftverk! Detta kan jämföras med Tysklands storsatsning på 2000 nya vindkraftverk.

Går det ens att ersätta 40% av energiproduktionen energiproduktionen med vindkraft? Danmark är ett av de länder i världen som producerar högst andel el med vindkraft. Där har produceras strax under 20% av elen med vindkraft. Då har ändå Danmark mycket bra förutsättningar för vindkraft med mycket öppet vatten runt landet och ett lågt och flackt land där det blåser mycket. Danmark verkar dock vara nära att slå i produktionstaket. Det finns snart helt enkelt inte plats för fler vindkraftverk!

Göran skriver också att elpolitiken inte är ett stort problem för massa och pappersindustrin. Här gör han en riktig tankevurpa när han skriver att bolagen har långtidskontrakt med Vattenfall och kan köpa elen för 30 öre per kWh. Detta pris bygger dock på Vattenfalls produktionskostnader. Om dessa skulle gå upp kan givetvis inte detta pris bibehållas. Dessutom så måste ju Vattenfall få elen någonstans ifrån. Vattenfall kan inte sälja el som inte finns!

Read Full Post »

Tyskland ska satsa stort på havsbaserad vindkraft rapporterar DN och SVT. 2000 vindkraftverk ska byggas med en kapacitet att producera 11000 MW el. Det är ungefär lika mycket som 7 st kärnkraftverk av samma storlek som Finlands nya kärnkraftverk i Olkiluoto eller 9 st kärnkraftverk i samma storlek som Oskarshamn 3! Eller…? Frågan är hur mycket el det blir.

Problemet är att man jämför installerad effekt och inte producerad effekt. Ett kärnkraftverk som Oskarshamn 3 har en installerad effekt på ungefär 1200 MW och producerar under ett år i medel 1080 MW dvs har en tillgänglighet på ca 90%. Främsta orsaken till att det inte är 100% är att man varje sommar, då efterfrågan på el är låg, stoppar driften i några veckor för att byta bränsle och utföra reparationer på anläggningen.

Hur är det då med vindkraft? Jo, om man tittar på data över producerad el med vindkraft så visar det sig att vindkraftverk har en tillgänglighet på ca 20%. Helt plötsligt ter sig den tyska satsningen inte lika imponerande. Av de 11000 MW man planerar bygga så kommer man bara få ut ca 2200 MW i medel. Det är bara ca 2 kärnkraftsreaktorer.

Nästa problem är att man inte kan styra när man får el från vindkraftverken. En vindstilla februaridag med -20 grader så produceras inte en enda MW vindkraft. Inte heller under en januaristorm eftersom vindkraftverken inte klarar av för mycket vind utan då måste stängas av och vridas ut vind för att inte gå sönder.

Ett annat problem som begränsar hur mycket vindkraft man kan bygga är nätstabiliteten. Om vindkraften utgör för stor andel av den totalt producerade energin är det oerhört svårt att bibehålla stabiliteten i elnätet.

Ett problem med vindkraft som det sällan pratas om är rivningskostnaderna. Vem betalar för rivningen av gamla vindkraftverk? Kärnkraftverken betalar en avgift för varje producerad kWh som läggs i en av staten kontrollerad fond som ska användas för att avveckla kärnkraftverken och ta hand om bränsle och annat radioaktivt material. Något motsvarande finns inte för vindkraften. Risken finns att gamla vindkraftverk blir stående för att ingen vill betala för nermonteringen tills de helt enkelt ramlar sönder med risk för olyckor.

Räknar man in att vindkraft är relativt dyrt att producera eftersom byggkostnader, underhållskostnader mm är höga per producerad kWh så undrar jag om storskalig elproduktion med vindkraft verkligen är lönsam

Read Full Post »